Statut

  Akademickiego Centrum Wolontariatu

  Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

   

  Art. 1

  Postanowienia ogólne

   

  1. Statut reguluje działalność Akademickiego Centrum Wolontariatu zwanego w dalszej części Statutu "ACW".

  2. Terenem działania ACW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Jarosław

  3. Akademickie centrum Wolontariatu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie ze statutem Uczelni i Ustawa z dnia 24.IV. 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.z 27.X.2010 DzU Nr 234 poz 1536 z póżn. zm.)

  4. Bezpośredni nadzór nad Akademickim Centrum Wolontariatu sprawuje Rektor PWSTE, któremu ACW jest podległe.

  5. Akademickie Centrum Wolontariatu przeznaczone jest dla wolontariuszy działających na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu oraz niezrzeszona młodzież z Jarosławia i z powiatu jarosławskiego, oraz dla osób deklarujących gotowość niesienia pomocy innym.

  6. Akademickie Centrum Wolontariatu jest nie posiadającym odrębnej osobowości prawnej dobrowolnym zrzeszeniem. studentów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów ujętych w niniejszym statucie, działającym w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16,37-500 Jarosław.

   

  Główne zadania Koordynatora

  1. Akademickim Centrum Wolontariatu kieruje koordynator powołany przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu.

  2. Koordynator organizuje pracę Akademickiego Centrum Wolontariatu i reprezentuje Akademickie Centrum Wolontariatu na zewnątrz.

  3. Koordynatorowi przysługuje decyzja o przyjmowaniu wolontariuszy do ACW,

  4. Koordynator organizuje pracę wolontariuszy, przypisuje ich do różnych zadań,

  5. Koordynator łączy wolontariuszy z podmiotami korzystającymi ze świadczeń wolontariuszy i dba o ich ubezpieczenie.

  6. Koordynator prowadzi bazę wolontariuszy i organizacji współpracujących,

  7. Organizuje szkolenia dla wolontariuszy.

  8. Pomaga wolontariuszom się rozwijać – posiąść nowe umiejętności i nowe zakresy odpowiedzialności.

  9. Rozwiązuje nieporozumienia i konflikty.

   

  Art. 2

  Cele działalności Akademickiego Centrum Wolontariatu i sposoby ich realizacji:

   

  1. Zwiększenie aktywności społecznej studentów

  2. Umożliwienie studentom podejmowania działań wolontaryjnych,

  3. Udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym i innym instytucjom poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez studentów,

  4. Koordynacja i podniesienie standardów pracy wolontariuszy

  5. Integracja środowiska wolontariuszy

  6. Upowszechnienie idei wolontariatu w środowisku studenckim

  7. Akademickie Centrum Wolontariatu Czuje wyraża chęć niesienia pomocy innym

  8. ACW pracuje z ludżmi z różnych środowisk.

   

  Akademickie Centrum Wolontariatu realizuje swoje celę poprzez:

  1. Pracę w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych( m.in. w świetlicach szkolnych, domach dziecka, hospicjach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych)

  2. Organizowanie akcji na terenie uczelni (m.in. honorowe oddawanie krwi i możliwość podzielenia się czekoladami z dziećmi z Domu Dziecka, zbiórka plastikowych nakrętek w celu ich wymiany na sprzęt rehabilitacyjny, zbiórkę darów dla noclegowni, zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin)

  3. Organizowanie i współorganizowanie imprez masowych (m.in.Juwenalia, Światowy dzień książki, Targi Wolontariatu)

  4. Współudział w akcjach dobroczynnych innych organizacji i instytucji (m.in. zbiórki darów w ramach ogólnopolskiej akcji „ Szlachetna Paczka” współpraca z innymi organizacjami powiatu jarosławskiego

   

  Spotkania:

  1. Spotkania Wolontariuszy z Koordynatorem odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

   

  Art. 3

   

  Prawa i obowiązki Wolontariusza

  1. Wolontariusz jest zobowiązany do złożenia deklaracji, w której określa zakres działań, do których chce się włączyć.

  2. Pracuje społecznie to znaczy nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

  3. Podejmuje określoną pracę i uzgadnia z koordynatorem formę działalności.

  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy powinien zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

  5. Jest odpowiedzialny za wykonywaną pracę i powinien się z niej rozliczyć przed koordynatorem.

  6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.

  7. Wolontariusz nie ponosi kosztów finansowych związanych z wykonywaną pracą.

  8. Interesy wolontariusza powinny być chronione i nie wolno wywierać na niego presji moralnej skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

  9. Musi przestrzegać kodeksu etycznego związanego z wykonywaną pracą,

  10. Zobowiązany jest do dyskrecji.

  11. O rezygnacji z pracy powinien jak najszybciej poinformować koordynatora nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.

   

  Art. 4

  System nagradzania Wolontariusza

  1. Wolontariusz wykonuje pracę na rzecz drugiego człowieka kierując się wezwaniem do miłości bliźniego, bezinteresownie, jego nagrodą jest samorealizacja, możliwość rozwoju, poczucie sensu swojej pracy, uznanie, podwyższenie samooceny, możliwość nawiązywania przyjaźni. Ponadto Akademickie Centrum Wolontariatu może wyrażać swoją wdzięczność poprzez:

  a) Wręczenie dyplomów i podziękowań.

  b) Obchodzenie Dnia Wolontariusza.

  c) Zaproszenie na zabawy i imprezy okolicznościowe.

  d) Organizowanie szkoleń.

   

  Art. 5

  Warunki przyjęcia i zwolnienia Wolontariusza

  1. Na podstawie rozmowy rekrutacyjnej koordynator ma prawo odmówić przyjęcia wolontariusza do Akademickiego Centrum Wolontariatu, jeśli uzna, że osoba nie spełnia kryteriów określonych przez Statut.

  2. Po odbyciu okresu próbno – przygotowawczego koordynator uzna czy dana praca jest odpowiednia dla wolontariusza.

  3. Jeśli w okresie pracy ciągłej mają miejsce konflikty z wolontariuszem, np. nie wywiązywanie się wolontariusza z zadań za które wziął odpowiedzialność, nie radzenie sobie na określonym stanowisku, łamania norm organizacji i nieumiejętność znalezienia się w zespole – koordynator po dwukrotnym upomnieniu ma obowiązek zrezygnować ze współpracy z wolontariuszem.

   

  Art.6

  Postanowienia końcowe

  1. Statut oraz zmiany w Statucie wprowadza Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu.

  2. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

  3. Statut zostaje podany do wiadomości pracowników i wolontariuszy przez umieszczenie w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób.

  4. Koordynator nie rzadziej niż raz w roku akademickim przedkłada sprawozdanie z działalności Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu.

   

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.